Noah Daniels has won the "Outstanding Contributor to Engineering Education" Graduate award

Congratulations Noah!